Reagilan käynnistäminen

Kuinka ja mihin Reagilaa käytetään?

Valmistaja Recordati Pharma -valmiste Reagila sisältää vaikuttavana aineena karipratsiinia ja on saatavana suun kautta annettavina kovina gelatiinikapseleina annoksina 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg ja 6 mg. Annos voidaan nostaa korkeintaan 6 mg: aan päivässä. Titraus tulisi suorittaa 1,5 mg: n välein. Ylläpitohoidossa suositellaan pienintä tehokasta annosta, jolla oireita voidaan hallita hyvin.

Reagila voi viedä jonkin aikaa sen vaikutusten näyttämiseen. Siksi potilaita on seurattava haittavaikutusten ja hoitovasteen varalta useita viikkoja hoidon aloittamisen tai annoksen muuttamisen jälkeen.

Reagila vaatii reseptin.

Suositeltu saanti

Reagila on tarkoitettu suun kautta. Kapselit tulee niellä kerran päivässä samaan aikaan päivästä aterian yhteydessä tai ilman.

Sitä ei tule koskaan ottaa greippimehun tai alkoholin kanssa.

Siirtyminen muista psykoosilääkkeistä Reagilaan

Jos hoito toisella psykoosilääkkeellä vaihdetaan Reagilaan, peräkkäinen ristitiitterointi on edullista. Tänä aikana valmistaja suosittelee edellisen hoidon asteittaista lopettamista ja karipratsiinihoidon aloittamista samanaikaisesti.

Vaihto Reagilasta toiseen psykoosilääkkeeseen

Jos Reagila-hoito vaihdetaan muuhun psykoosilääkkeeseen, peräkkäistä ristititrausta ei tarvita karipratsiinin pitkän puoliintumisajan vuoksi. Valmistaja suosittelee hoidon aloittamista uudella psykoosilääkkeellä pienimmällä annoksella, kun taas Reagila on lopetettava samanaikaisesti. On huomattava, että karipratsiinin ja sen aktiivisten metaboliittien pitoisuus plasmassa laskee 50 prosenttia noin viikossa.

Kuinka karipratsiini toimii?

Reagilan vaikuttava aine on karipratsiini atyyppisten neuroleptien ryhmästä. Karipratsiini sitoutuu osittain agonistisesti ja antagonistisesti aivojen erilaisiin dopamiini-, serotoniini- ja histamiinireseptoreihin. Estämällä ja vuorovaikutuksessa näiden välittäjäaineiden kanssa karipratsiini tukee aivotoiminnan normalisoitumista. Tämän seurauksena skitsofrenian oireet lievittyvät. Se estää myös niitä toistumasta hoidon aikana.

Tutkimustilanne Reagila

Reagilan hyväksyntä perustuu kolmeen päätutkimukseen. Näihin tutkimuksiin osallistui yhteensä 1795 aikuista. Tämän seurauksena Reagila vähensi skitsofrenian oireita lumelääkettä tehokkaammin. Tämä määritettiin käyttämällä standardiluokitustaulukkoa, PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale). PANSS-pisteet vaihtelevat vähintään 30 pisteestä (ei oireita) enintään 210 pisteeseen (vakavimmat oireet). Hoidon alussa tämä oli noin 96. Reagilan antamisen jälkeen PANSS-pistemäärä laski 17–23 pistettä 6 viikon kuluttua tutkimuksesta riippuen. Lumelääkeryhmässä saavutettiin vain 9–14 pisteen lasku.

Neljännessä tutkimuksessa, johon osallistui 461 potilasta, verrattiin Reagilan ja risperidonin vaikutuksia. Tämän tutkimuksen kohteet kärsivät pääasiassa negatiivisista oireista, kuten haluttomuudesta, sosiaalisesta vetäytymisestä, huomion häiriöistä ja muistivajeista. Positiiviset oireet, kuten harhaluulot tai aistiharhat, olivat vain vähäisiä. Reagila pystyi myös vakuuttamaan tässä tutkimuksessa. 26 viikon hoidon jälkeen negatiivisten oireiden PANSS-pistemäärä laski keskimäärin 9 pistettä. Risperidoniryhmässä pisteet laskivat vain noin 7 pistettä.

Lisäksi viidennessä tutkimuksessa todettiin, että Reagila oli lumelääkettä tehokkaampi estämään oireiden uusiutumisen ensimmäisen hoidon jälkeen. Tähän tutkimukseen osallistui 200 potilasta. Oireet palasivat 72 viikon aikana neljänneksellä Reagilalla hoidetuista koehenkilöistä; noin puolella plasebokontrolliryhmän potilaista.

Reagilan sivuvaikutukset

Reagilan hyvin yleisiä haittavaikutuksia ovat akatisia ja parkinsonismi. Haittavaikutuksia kuvataan yleensä lievinä tai kohtalaisina. Yleisiä oireita ovat lisääntynyt ruokahalu, painonnousu, unihäiriöt, huimaus, näön hämärtyminen, liikehäiriöt, pahoinvointi, oksentelu, ummetus sekä hypertensio ja takyarytmiat.

Vasta-aiheet

Reagilaa ei tule käyttää, jos olet yliherkkä vaikuttavalle aineelle karipratsiinille tai jollekin muulle aineelle.

Muita vasta-aiheita ovat voimakkaiden tai kohtalaisten CYP3A4: n estäjien samanaikainen anto ja voimakkaiden tai kohtalaisten CYP3A4: n induktorien samanaikainen käyttö.

Reagila-hoitoa ei suositella iäkkäille dementiapotilaille tutkimuksen puutteen vuoksi.

erityisohjeet

Psykoottiset sairaudet, kuten skitsofrenia, liittyvät usein itsemurha-ajatuksiin, itsemurhayritykseen tai toteutuneeseen itsemurhaan. Nämä oireet ilmenevät pääasiassa pian psykoosilääkityksen aloittamisen tai muuttamisen jälkeen. Siksi potilaita, joilla on suuri itsemurhavaara, erityisesti psykoosilääkityksen alussa, tulee seurata tarkoin.

Neuroleptien tyypillisiä sivuvaikutuksia ovat akatisia ja levottomuus. Reagila voi myös aiheuttaa näitä haittavaikutuksia. Potilaiden, joilla on taipumus näihin oireisiin, tulee käyttää Reagilaa varoen. Koska akatisiaa esiintyy hoidon alkuvaiheessa, potilaita on seurattava asianmukaisesti tänä aikana. Annoksen hitaalla titraamisella voi olla positiivinen vaikutus näihin haittavaikutuksiin.

Toinen yleinen sivuvaikutus on tardiivinen dyskinesia. Reagila-hoidon lopettamista on harkittava, jos oireita ilmenee. Parkinsonin taudissa psykoosilääkkeet, kuten Reagila, voivat pahentaa Parkinsonin taudin perussairautta ja oireita. Siksi näissä tapauksissa hyöty ja riski on punnittava huolellisesti ennen hoidon aloittamista.

Reagila voi suosia linssin muutoksia ja / tai kaihia. Vaikka syy-yhteyttä ei ole vielä todettu, potilaat, joilla on vastaavia oireita, tulisi tutkia oftalmologisesti. Päätös hoidon jatkamisesta tehdään erikseen.

Potentiaalisesti hengenvaarallinen pahanlaatuinen neuroleptinen oireyhtymä (NMS) on yhdistetty psykoosilääkkeiden, kuten Reagilan, käyttöön. NMS: n kliinisiin oireisiin on suhtauduttava erittäin vakavasti. Näitä ovat erityisesti korkea kuume, lihasjäykkyys, lisääntyneet seerumin kreatiinifosfokinaasipitoisuudet, tajunnan tason muuttuminen ja autonomisen epävakauden merkit, samoin kuin myoglobinuria (rabdomyolyysi) ja akuutti munuaisten vajaatoiminta. Jos näitä oireita ilmaantuu, Reagila-hoito on lopetettava välittömästi ja lääke on lopetettava välittömästi.

Potilaiden, joilla on aiemmin ollut kouristuskohtauksia tai muita tekijöitä, jotka saattavat alentaa kouristuskynnystä, tulisi saada Reagilaa varoen ja huolellisessa lääkärin valvonnassa. Tämä koskee myös potilaita, joilla on aivohalvauksen riskitekijöitä.

Reagila voi aiheuttaa ortostaattista hypotensiota ja hypertensiota.Siksi lääkettä tulee käyttää varoen potilaille, joilla on tunnettuja sydän- ja verisuonitauteja, joihin liittyy verenpaineen muutoksia. Verenpainetta on seurattava säännöllisesti hoidon aikana.

QT-ajan pidentymistä voi esiintyä potilailla, joita hoidetaan psykoosilääkkeillä, kuten Reagila. Siksi lääkettä tulee käyttää varoen ja lääkärin valvonnassa potilaille, joilla on tunnettu sydän- ja verisuonitauti tai potilaille, joiden suvussa on esiintynyt QT-ajan pidentymistä, ja potilaille, joita hoidetaan lääkkeillä, jotka voivat aiheuttaa QT-ajan pidentymistä.

Laskimotromboemboliaa (VTE) on esiintynyt psykoosilääkkeiden, kuten Reagilan, kanssa. Psykoosilääkkeitä tarvitsevilla potilailla on usein hankittu laskimotromboembolian riskitekijöitä. Siksi kaikki mahdolliset laskimotromboembolian riskitekijät on tunnistettava ennen Reagila-hoitoa ja hoidon aikana. Jos on olemassa vastaava taipumus, on aloitettava ehkäisevät toimenpiteet.

Jos diabetes mellitus vahvistuu tai jos vastaavia riskitekijöitä on, seerumin glukoosipitoisuus on tarkistettava ja seurattava huolellisesti Reagila-hoidon alkaessa. Samanaikaisesti on kiinnitettävä huomiota glukoosiin liittyviin sivuvaikutuksiin.

Karipratsiinin ensisijaisten vaikutusten vuoksi keskushermostoon Reagilaa tulee käyttää varoen yhdessä muiden keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden ja alkoholin kanssa.

Reagilaa ei tule käyttää raskauden aikana eikä hedelmällisessä iässä olevien naisten, jotka eivät käytä luotettavia ehkäisyvalmisteita. Aktiivisten komponenttien hitaan eliminaation takia turvallista ehkäisyä tulisi käyttää vähintään kymmenen viikkoa hoidon lopettamisen jälkeen.

Lisätietoja tästä lääkkeestä löytyy nykyisistä tiedoista terveydenhuollon ammattilaisille.

!-- GDPR -->