Fotivdan (tivozanib) lanseeraus

Mikä on Fotivda?

Eusa Pharman Fotivda-lääkettä käytetään pitkälle edenneen munuaissolukarsinooman hoitoon aikuisilla. Lisäksi Fotivdaa voidaan käyttää aikuisilla, joita ei ole hoidettu vaskulaarisen endoteelin kasvutekijäreseptorilla (VEGFR) ja rapamysiinin (mTOR) kohdemekanismin signaalireitin estäjillä. Sitä käytetään myös aikuisilla potilailla, joilla on edennyt munuaissolukarsinooma ja joilla tauti on edennyt edellisen sytokiinihoidon jälkeen.

Miten tivotsanibi toimii?

Tivotsanibi on tehokas ja estää selektiivisesti kaikki kolme VEGFR: ää ja estää erilaisia ​​VEGF: n aiheuttamia biokemiallisia ja biologisia reaktioita in vitro. Tivozanibi estää siten angiogeneesiä ja verisuonten läpäisevyyttä kasvainkudoksessa, mikä hidastaa kasvaimen kasvua in vivo.

Annostus ja käyttö

annostus

Hoitosykli kestää 4 viikkoa. 1 340 µg Fotivdaa otetaan kerran päivässä 21 päivän ajan. Tätä seuraa 7 päivän tauko. Hoitojaksoa jatketaan, kunnes tauti etenee tai myrkytystä ei voida hyväksyä.

sovelluksen tyyppi

Fotivda otetaan suun kautta ruoan kanssa tai ilman. Kapselit on nieltävä kokonaisina, eikä niitä saa avata.

Annoksen muuttaminen

Jos ilmenee haittavaikutuksia, annoksen väliaikainen keskeyttäminen ja / tai pienentäminen voi olla tarpeen. Jos annoksen pienentäminen on tarpeen, annos voidaan pienentää 890 ug: aan kerran päivässä yllä pitäen yllä annettua hoito-ohjelmaa.

 • Lapset ja nuoret: Tietoja Fotivdan käytöstä alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille ei ole.
 • Iäkkäät potilaat: Annosta ei tarvitse muuttaa iäkkäillä potilailla (katso myös tutkimustilanne).
 • Munuaisten vajaatoiminta: Annosta ei tarvitse muuttaa lievän tai keskivaikean munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä. Fotivdan käytöstä potilailla, joilla on vaikea munuaisten vajaatoiminta, tai dialyysipotilailla on vain vähän kokemusta.
 • Maksan vajaatoimintaa sairastavat potilaat: Maksatestit, mukaan lukien alaniiniaminotransferaasi (ALAT), aspartaatti-aminotransferaasi (AST), bilirubiini ja alkalinen fosfataasi (AP), on tehtävä kaikille potilaille ennen hoidon aloittamista ja Fotivda-hoidon aikana. Fotivdaa ei tule käyttää potilaille, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta. Potilailla, joilla on kohtalainen maksan vajaatoiminta, tulisi ottaa 1 340 µg joka toinen päivä. Annosta ei tarvitse muuttaa lievässä maksan vajaatoiminnassa. Fotivdaa tulee käyttää varoen ja tarkassa seurannassa potilaille, joilla on lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta.

Tutkimustilanne

Tivotsanibin tehokkuutta arvioitiin tutkimuksessa AV-951-09-301. Tutkimus oli kontrolloitu, monikeskinen, kansainvälinen, avoin, satunnaistettu kliininen vaiheen 3 tutkimus. Tivozanibia on verrattu sorafenibiin potilailla, joilla on edennyt munuaissolukarsinooma. 517 potilaasta 260 oli tivotsanibiryhmässä (1 340 µg tivotsanibia kerran päivässä 3 viikon ajan, minkä jälkeen seurasi yhden viikon tauko) ja 257 sorafenibiryhmässä (400 mg sorafenibia kahdesti päivässä). Kaikilla tutkimuksen osanottajilla oli jo ollut nefrektomia ja toistaiseksi vain yksi systeeminen hoito (immunoterapia, kemoterapia) etäpesäkkeiden jälkeen. Aikaisempaa hoitoa VEGF- tai mTOR-hoidolla ei sallittu. Riippumaton radiologinen tutkimus osoitti tilastollisesti merkitsevän parannuksen etenemisvapaan eloonjäämisen (PFS) ja objektiivisen vasteprosentin (ORR) suhteen verrattuna sorafenibiin ja tivotsanibiin. Mediaani kokonaiselinaika oli 28,2 kuukautta tovatsenibiryhmässä verrattuna 20,8 kuukauteen sorafenibiryhmässä (p = 0,276).
25% tutkimukseen osallistuneista oli ≥ 65-vuotiaita. Tehokkuudessa ei ollut yleisiä eroja nuorempiin potilaisiin verrattuna. Jotkut haittavaikutukset, kuten hengenahdistus, ripuli, väsymys, laihtuminen, ruokahalun heikkeneminen ja kilpirauhasen vajaatoiminta, olivat yleisempiä iäkkäillä potilailla (≥ 65-vuotiaat).

Fotivdan sivuvaikutukset

Kliinisten tutkimusten haittavaikutukset on lueteltu alla niiden esiintymistiheyden mukaan:

 • Hyvin yleinen (≥ 1/10): ruokahalun heikkeneminen, päänsärky, hypertensio, hengenahdistus, dysfonia (käheys), yskä, vatsakipu, pahoinvointi, ripuli, stomatiitti, käsi-jalkaoireyhtymä, selkäkipu, kipu, voimattomuus, väsymys, painonlasku .
 • Yleiset (≥ 1/100, <1/10): anemia, kilpirauhasen vajaatoiminta (kilpirauhasen vajaatoiminta), ruokahaluttomuus, unettomuus, perifeerinen neuropatia, huimaus, makuhäiriöt (makuhäiriöt), näköhäiriöt, huimaus tinnitus, (akuutti) sydäninfarkti, iskemia, angina pectoris, takykardia, verenvuoto, valtimotromboembolia, laskimotromboemboliset tapahtumat, jatkuva vaikea verenpainetauti, lämmön tunne, nenäverenvuoto, nuha, nenän tukkoisuus, haimatulehdus, nielemishäiriöt, oksentelu, maha-ruokatorven refluksitauti, lisääntynyt vatsan turvotus, kiilto ientauti, dipyspepsia, obstrakti ALAT, kohonnut ASAT, lisääntynyt gamma-glutamyylitransferaasi (gamma-GT), lisääntynyt AP, ihon hilseily, punoitus, kutina, hiustenlähtö, ihottuma, akne, kuiva iho, nivelkipu, lihaskipu, luurankolihakset rintakipu, proteinuria, lisääntynyt veren kreatiniiniarvo, rintakipu, vilunväristykset, kuume, perifeerinen turvotus, lisääntynyt amylaasi, lisääntynyt lipaasi, e korkea tyreotropiini.
 • Melko harvinainen (≥ 1/1 000, <1/100): sieni-infektio, pustulaarinen ihottuma, trombosytopenia, kohonnut hemoglobiini, kilpirauhasen liikatoiminta, struuma, ohimenevä iskeeminen kohtaus, muistihäiriöt, lisääntynyt kyynelnesteen eritys, korvien tukkeutuminen, keuhkopöhö, sepelvaltimoiden vajaatoiminta Qi: ssä , sepelvaltimon vajaatoiminta, nokkosihottuma, dermatiitti, liikahikoilu, kseroderma, lihasheikkous, limakalvotulehdus.
 • Harvinainen (≥ 1/10 000, <1/1 000): posteriorinen reversiibeli enkefalopatiaoireyhtymä (PRES).

Vuorovaikutukset

 • Mäkikuismaa sisältävät lääkevalmisteet: Fotivdaa ei saa käyttää samanaikaisesti mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävien lääkkeiden kanssa. Jos potilas käyttää mäkikuismaa sisältäviä lääkkeitä, ne on lopetettava vähintään 2 viikkoa ennen Fotivda-hoidon aloittamista.
 • CYP3A4-induktorit: Voimakkaat CYP3A4-induktorit (esim. Rifampiini) vähentävät tivotsanibin keskimääräistä puoliintumisaikaa. Tivotsanibin ja voimakkaiden CYP3A4: n estäjien samanaikaisessa käytössä on noudatettava varovaisuutta, jos ollenkaan. Valmistaja ei oleta, että kohtalaisilla CYP3A4-induktoreilla on kliinisesti merkittävä vaikutus tivotsanibialtistukseen.
 • CYP3A4: n estäjät: CYP3A4: n estäjillä (esim. Ketokonatsoli) ei ollut vaikutusta seerumin tivotsanibipitoisuuteen terveillä vapaaehtoisilla tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa, joten CYP3A4: n induktorien aiheuttama muutos tivozanibialtistuksessa on epätodennäköistä.
 • Lääkkeet, joiden enteraalinen imeytyminen on rajoitettu BCRP: llä: Varovaisuutta tulee noudattaa annettaessa samanaikaisesti rosuvastatiinin kanssa. Potilaiden, jotka ottavat kuljetusproteiinin BCRP: n substraatin, jolla on kliinisesti merkittävä ulosvirtausvaikutus suolistossa, on varmistettava, että tivotsanibin saannin ja BCRP-substraatin välillä on riittävä aikaikkuna (esim. 2 tuntia).
 • Ehkäisyvalmisteet: Ei ole vielä tiedossa, vaikuttaako tivotsanibi hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden tehokkuuteen. Siksi tulisi käyttää myös ehkäisyn estomenetelmää.

Vasta-aiheet

Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai muille aineosille on vasta-aihe.Fotivdaa ei saa käyttää samanaikaisesti mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävien lääkevalmisteiden kanssa.

Tärkeitä ohjeita

 • Ruoansulatuskanavan perforaatio / fisteli: Tivotsanibia käyttävät potilaat on tarkistettava säännöllisin väliajoin maha-suolikanavan perforaation tai fistelin varalta. Tivozanibia tulee käyttää varoen potilaille, joilla on suurempi riski näihin tiloihin.
 • Haavan paranemishäiriöt: Jos tivotsanibia saaville potilaille tehdään suuri leikkaus, tivotsanibin anto on väliaikaisesti keskeytettävä. Aika tivotsanibihoidon aloittamiselle määritetään haavan paranemisen kliinisen arvioinnin perusteella.
 • Tartratsiini: Fotivda 890 µg kovat kapselit sisältävät tartratsiinia (E 102), mikä voi johtaa allergisiin reaktioihin.
 • Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Raskautta tivotsanibihoidon aikana ja kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä tulee välttää. Tämä koskee myös miespuolisten potilaiden naispuolisia kumppaneita, jotka saavat tivotsanibia, myös kuukauden ajan hoidon päättymisen jälkeen.Eläintutkimukset ovat osoittaneet lisääntymistoksisuutta, minkä vuoksi tivotsanibia ei pidä käyttää raskauden aikana.
 • Tivotsanibia saavien naisten ei pitäisi imettää.
 • Ajaminen ja koneiden käyttö: Tivozanibilla voi olla vähäinen vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn.

Fotivdan aktiiviset vahvuudet ja pakkauskoot

Valmistaja Eusa Pharma (UK) Limited -valmistetta on saatavana seuraavilla kahdella vahvuudella:

 • Fotivda 890 mikrogramman kovat kapselit (PZN: 13898184)
 • Fotivda 1340 mikrogrammaa kovaa kapselia (PZN: 13898190)