Sacubitril - Valsartaani akuuttiin sydämen vajaatoimintaan

tausta

Yli miljoona potilasta joutuu sairaalaan Yhdysvalloissa vuosittain akuutin dekompensoidun sydämen vajaatoiminnan vuoksi. Vakiintuneella hoidolla 21% potilaista on sairaalahoitettava uudelleen lyhyen ajan kuluttua. 12% potilaista kuolee akuutin sydämen vajaatoiminnan seurauksena.Satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa verrattiin angiotensiinireseptorin neprilysiinin estäjän (ARNI) käyttöä ACE-estäjään akuutin sydämen vajaatoiminnan hoidossa [1].

Ensimmäinen ARNI

Sakubitriilin ja valsartaanin (Entresto® / Novartis) kiinteällä yhdistelmällä hyväksyttiin kaksi vuotta sitten ensimmäinen angiotensiinireseptorin neprilysiini-inhibiittori (ARNI) oireenmukaisen, kroonisen sydämen vajaatoiminnan hoitoon alennetulla ejektiofraktiolla (HFrEF). Sakubitriili estää entsyymiä neprilysiiniä ja estää siten vasoaktiivisten natriureettisten peptidien hajoamisen. Valsartaani estää verisuonten supistumista estämällä angiotensiini II -reseptorin alatyypin 1.

Biomarkkeri NT-proBNP

B-tyypin natriureettiset peptidit BNP ja NT-proBNP ovat osoittautuneet tärkeiksi biomarkkereiksi sydämen hätädiagnostiikassa ja sydän- ja verisuonitautien riskin kerrostumiseen. Niitä suositellaan nimenomaisesti Euroopan kardiologisen seuran (ESC) ohjeissa [2] akuutin dekompensoidun sydämen vajaatoiminnan diagnosoimiseksi.

Tavoitteiden asettaminen

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko ARNI-sakubitriili-valsartaani-yhdistelmä tehokas ja turvallinen myös akuutin dekompensoidun sydämen vajaatoiminnan hoidossa enalapriiliin verrattuna.

metodologia

Yhdysvaltojen 129 keskuksessa 881 akuutin sydämen vajaatoiminnan vuoksi sairaalahoitoa saanutta potilasta randomoitiin kahteen ryhmään. Hemodynaamisen stabiloitumisen jälkeen potilaat saivat joko ARNI-sakubitriiliä (tavoiteannos 97 mg) –valsartaania (tavoiteannos 103 mg) kahdesti päivässä tai ACE: n estäjää enalapriilia (tavoiteannos 10 mg) kahdesti päivässä, riippuen ryhmästä, johon he kuuluivat.

Tutkimuksen päätepisteet

NT-proBNP: n aikariippuvainen, suhteellinen kehitys alkuperäisestä arvosta viikkojen 4 ja 8 aikana määritettiin ensisijaiseksi päätetapahtumaksi hoidon tehokkuudelle. Tärkeimmät päätetapahtumat hoidon turvallisuuden arvioinnissa olivat munuaisten toiminnan heikkenemisnopeudet, hyperkalemia, oireenmukainen hypotensio ja angioedeema.

Tulokset

440 potilasta sai ARNI-yhdistelmää sakubitriili-valsartaani ja 441 enalapriilia. NT-proBNP-pitoisuuden aikariippuvainen suhteellinen väheneminen oli merkitsevästi suurempi sakubitriili-valsartaaniryhmässä kuin enalapriiliryhmässä. Sakubitriili-valsartaaniryhmässä vähennys saavutettiin 46,7% tutkimusjakson aikana, kun taas enalapriiliryhmässä vähennys saavutettiin vain 25,3%. Sakubitriili-valsartaanimuutoksen suhde enalapriiliin oli 0,71 (95%: n luottamusväli [CI], 0,63-0,81; P <0,001). Sakubitriili-valsartaanin parempi tulos ilmeni jo viikolla 1. Munuaisten vajaatoiminnan, hyperkalemian, oireenmukaisen hypotension ja angioedeeman nopeudet eivät eronneet merkittävästi näiden kahden ryhmän välillä.

Johtopäätös

Potilailla, joilla on akuutti dekompensoitu sydämen vajaatoiminta, kiinteä ANRI-yhdistelmä vaikuttavia aineita sakubitriili-valsartaani vähensi sydämen vajaatoiminnan biomarkkerin NT-proBNP pitoisuuksia merkittävästi enemmän kuin ACE-estäjä enalapriili. Määriteltyjen turvallisuuden päätetapahtumien suhteen hoidot eivät eronneet merkittävästi.

Tutkimuksen rahoitti Novartis osana PIONEER-HF-kliinisiä tutkimuksia.

!-- GDPR -->